top of page

Vår tilnærming

Viveo tilbyr et omsorg- og behandlingstilbud forankret i en helthetlig forståelse og ivaretakelse av hele mennesket. Vi ser den enkelte og tilrettelegger et omsorgs- og behandlingstilbud til hver ut ifra den enkeltes behov og plasseringsvedtak.  

 

Vår visjon - er at alle har rett på å ha en god hverdag – uansett utfordringer.  Ingen har like utfordringer, og alle har store bistandsbehov. Vi tilrettelegger et omsorgs- og behandlingstilbud som ivaretar menneskets behov for trygghet i psykiske, fysiske og sosiale rammer, slik at den enkelte gis mulighet til endring og utvikling ut i fra sine forutsetninger og behov.  

Brukermedvirkning er viktig for oss, og møtet mellom beboer og hjelper står sentralt i vår tilnærming. Vi kartlegger systematisk i hvilken grad beboer opplever å ha medvirkning i eget tilbud - et trygt, forutsigbart og nøye tilrettelagt miljø.  

Om oss: About Us
bottom of page