UTVIKLINGSHEMMING

Vi har kompetanse for brukere innen Psykisk utviklingshemming hvilket

er en diagnose i det medisinske kodeverket ICD-10.

Utviklingshemming innebærer alltid nedsatt kognitive ferdigheter, men også ulik grad av utfordringer når det gjelder motorikk, språk, sosial kompetanse og evne til å klare dagligdagse aktiviteter. Det er vanlig å dele inn diagnosen i lett-, moderat, alvorlig, og dyp psykisk utviklingshemming på bakgrunn av hvor store utfordringene er. Årsaken til utviklingshemmingen skyldes faktorer som kan oppstå både før- under- og etter fødsel.

Andelen personer med nedsatt evnenivå og psykisk utviklingshemming er større blant pasienter i rusbehandling enn hos andre. Det finnes underdiagnosisering av ruslidelser når personen har en utviklingshemming, eller underdiagnostisering av psykisk utviklingshemming om det er rusen som har hovedfokus.

UTVIKLINGSHEMMING OG RUS

KAPITTEL 9

Kapittel 9 i helse og omsorgstjenesteloven omfatter reglene for å forebygge, men også å lovhjemle nødvendig bruk av tvang og makt overfor enkelte mennesker som har utviklingshemming.

Det rettslige utgangspunktet er at alle har rett til å anvende sine grunnleggende rettigheter, og bestemme selv i saker som berører egen situasjon.

I all tjenesteyting til personer med nedsatt funksjonsevne er det et mål å legge til rette for dette. Prinsippet om selvbestemmelse er også nedfelt i helse- og omsorgstjenesteloven § 9-1 andre ledd. 

KARTLEGGING

 

Vi tilbyr/bruker kartleggingsverktøy WHO Disability Assessment Schedule (WHODAS) 2.0.
Verktøyet gir en generell oversikt over funksjonsnivå basert på opplevelsen av fungering på seks sentrale livsområder: kognitiv fungering, mobilitet, egenomsorg, sosial fungering, delta i aktiviteter, og samfunnsdeltagelse. 
ROP-screen er et verktøy som kartlegger om personer med rusmiddelproblemer også samtidig kan ha en psykisk lidelse. Dette er vanlig, og ofte er ikke dette avdekket av ulike årsaker.