top of page

UTVIKLINGSHEMMING

Vi har kompetanse for brukere innen Psykisk utviklingshemming hvilket

er en diagnose i det medisinske kodeverket ICD-10.

Utviklingshemming innebærer alltid nedsatt kognitive ferdigheter, men også ulik grad av utfordringer når det gjelder motorikk, språk, sosial kompetanse og evne til å klare dagligdagse aktiviteter. Det er vanlig å dele inn diagnosen i lett-, moderat, alvorlig, og dyp psykisk utviklingshemming på bakgrunn av hvor store utfordringene er. Årsaken til utviklingshemmingen skyldes faktorer som kan oppstå både før- under- og etter fødsel.

Andelen personer med nedsatt evnenivå og psykisk utviklingshemming er større blant pasienter i rusbehandling enn hos andre. Det finnes underdiagnosisering av ruslidelser når personen har en utviklingshemming, eller underdiagnostisering av psykisk utviklingshemming om det er rusen som har hovedfokus.

UTVIKLINGSHEMMING OG RUS

KAPITTEL 9

Kapittel 9 i helse og omsorgstjenesteloven omfatter reglene for å forebygge, men også å lovhjemle nødvendig bruk av tvang og makt overfor enkelte mennesker som har utviklingshemming.

Det rettslige utgangspunktet er at alle har rett til å anvende sine grunnleggende rettigheter, og bestemme selv i saker som berører egen situasjon.

I all tjenesteyting til personer med nedsatt funksjonsevne er det et mål å legge til rette for dette. Prinsippet om selvbestemmelse er også nedfelt i helse- og omsorgstjenesteloven § 9-1 andre ledd. 

KARTLEGGING

Målgruppe: Services

Vi tilbyr/bruker kartleggingsverktøy WHO Disability Assessment Schedule (WHODAS) 2.0.
Verktøyet gir en generell oversikt over funksjonsnivå basert på opplevelsen av fungering på seks sentrale livsområder: kognitiv fungering, mobilitet, egenomsorg, sosial fungering, delta i aktiviteter, og samfunnsdeltagelse. 
ROP-screen er et verktøy som kartlegger om personer med rusmiddelproblemer også samtidig kan ha en psykisk lidelse. Dette er vanlig, og ofte er ikke dette avdekket av ulike årsaker.

bottom of page